Regulamin sklepu www.wellbud.eu

Sklep internetowy wellbud.eu

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem

www.wellbud.eu

1. Podstawowe definicje.

1.1. Sprzedawca – BODNAR RAINBOW SP. Z O.O. NIP 8513229427, REGON 381252812 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000977380.

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest BODNAR RAINBOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Skarbimierzycach (72-002) ul. Klubowa 3/2 ,

adres poczty elektronicznej: wellbud.eu@gmail.com,

numer telefonu komórkowego: 797 718 808.

1.3. Adres sprzedawcy:

72-002 Skarbimierzyce, ul.Klubowa 3/2,

telefon 797 718 808,

adres mailowy: wellbud.eu@gmail.com

1.4. Klient:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • osoba prawna; albo  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.7. Towar – jest to rzecz ruchoma, którą Klient nabywa.

1.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

1.9. Formularz zamówienia – usługa dostępna w Sklepie internetowym, umożliwiająca złożenie i realizację Zamówienia, za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określająca warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.

1.10. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

1.11. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

1.12. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017, poz. 683).

1.15. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.

2.2. Zamówienia są składane przez stronę internetową.

2.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy.

2.4. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.

2.5. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków:

 • wypełnienie Formularza Rejestracji
 • kliknięciu pola „Register”.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

2.6. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wellbud.eu@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Klubowa 3/2, 72-002 Skarbimierzyce

2.7. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

 • wypełnienie Formularza Zamówienia,
 • kliknięcie pola „Zamów i zapłać”, do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie).

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

W związku z koniecznością pozyskania powyższych danych na potrzeby realizacji procesu przyjęcia, wykonania i rozliczenia zamówienia serwis internetowy “www.wellbud.eu” będzie  dokonywać zbierania, przechowywania i przetwarzania podanych danych z poszanowaniem procedury ich zabezpieczenia i ochrony.

2.8. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu o potwierdzeniu otrzymania Zamówienia.

2.9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca nie może zmienić ceny Towaru, kosztów dostawy czy też cech fizycznych Produktu.

2.10. Zamówienie jest skuteczne jeśli Klient wypełni prawidłowo Formularz Zamówienia oraz podał dokładne dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który ma być wysłany Towar.

2.11. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klientowi obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.Warunki zawierania umowy sprzedaży.

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.2. Cena Produktu jest pokazana na stronie Sklepu Internetowego podana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT, wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta poprzez formularz zgłoszeniowy Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w najszybszym możliwym terminie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi informacji na adres mailowy podany podczas składania Zamówienia. Po otrzymaniu przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Zapisanie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

 • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
 • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo zapisana i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. Sposoby i terminy płatności.  

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze Towaru dostarczonego przez wyspecjalizowaną firmę kurierską.
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl oraz PayPal.com

4.2. Termin płatności:

 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
5. Koszt, sposoby dostawy oraz odbioru produktu.

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. W przypadku zamówienia Towaru, którego wartość przekracza kwotę 1999,99 zł (netto) koszt dostawy jest bezpłatny na terytorium m. Szczecin +25 km.

Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 • Odbiór osobisty dostępny w dni i w godzinach określonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5.5. Czas realizacji zamówienia wynosi 3-4 dni robocze od momentu zaksięgowania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od momentu zaksięgowania płatności.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6. Termin gotowości Zamówienia - w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.

6. Odstąpienie od umowy.

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem:

 • pisemnie na adres: ul. Klubowa 3/2, 72-002 Skarbimierzyce;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wellbud.eu@gmail.com.

6.2. Mogą Państwo skorzystać z dowolnego wzoru odstąpienia od umowy, lub pobrać wzór "formularz odstąpienia od umowy", jednak nie jest to obowiązkowe.

6.3. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy.

6.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6.5. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Klienta koszty odesłania towaru związanego ze zwrotem Towaru.

6.6. Kupujący dokonując zwrotu Towaru wysyła zwracany Towar wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres BODNAR RAINBOW SP. Z O.O. 72-002 Skarbimierzyce, ul.Klubowa 3/2.

6.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.

7.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

7.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

7.3. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.5. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7.6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

7.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

8.2. Zawartość strony internetowej, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i oprogramowaniem, jest własnością BODNAR RAINBOW SP Z O.O.. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą BODNAR RAINBOW SP. Z O.O.

8.3. Zmiana Regulaminu:

 • Sprzedający zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści.Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

8.4. Regulamin oraz umowa sprzedaży na podstawie niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2016, poz. 1030 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.6. Wszystkie wymienione nazwy produktów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.


Producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.

Wszystkie wyniki wyszukiwania